سرویس های تحلیل مایکروسافت و مدلساز IBM SPSS

مدل ساز IBM® SPSS® از یکپارچگی با سرویس های تحلیل سرور SQL مایکروسافت پشتیبانی می کند . این کاربرد پذیری و عملیات به عنوان گره های مدل سازی (نود) در مدل ساز SPSS انجام می شود و در جعبه ی مدل سازی پایگاه  داده موجود است . اگر این جعبه قابل مشاهده نباشد ، شما می توانید آن را با فعال سازی سرویس های تحلیل ms که در نوار مایکروسافت از جعبه ی برنامه های  helperموجود  هستند ، فعال کنید . برای اطلاعات بیشتر به موضوع فعال سازی یکپارچه سازی با سرویس های تحلیل مراجعه کنید .

مدل ساز spss از یکپارچه سازی الگوریتم های سرویس های تحلیل زیر پشتیبانی می کند :

درخت های تصمیم

خوشه بندی

قوانین همکاری

بیزهای ساده

رگرسیون خطی

شبکه عصبی

رگرسیون لجستیک

مجموعه های زمانی

خوشه بندی توالی

نمودار زیر جریان داده ها را از مشتری به سرور نشان می دهد که در آن داده کاوی پایگاه داده توسط سرور مدل ساز  IBM® SPSS® مدیریت می شود . ساخت مدل با استفاده از سرویس های تحلیل انجام می شود . مدل منتج شده توسط سرویس های تحلیل ذخیره می شود . مرجع این مدل در جریان های مدل ساز SPSS نگهداری می شود . این مدل از سرویس های تحلیل برای سرور SQL مایکروسافت یا مدل ساز SPSS برای رتبه بندی دانلود می شود .

30 Sep 2018