Blog

سرویس های تحلیل مایکروسافت و مدلساز IBM SPSS

30 Sep 2018

مدل ساز IBM® SPSS® از یکپارچگی با سرویس های تحلیل سرور SQL مایکروسافت پشتیبانی می کند . این کاربرد پذیری و عملیات به عنوان گره های مدل سازی (نود) در مدل ساز SPSS انجام می شود و در جعبه ی مدل سازی پایگاه  داده موجود است . اگر این جعبه قابل مشاهده نباشد ، شما می توانید آن را با فعال سازی سرویس های تحلیل ms که در نوار مایکروسافت از جعبه ی برنامه های  helperموجود  هستند ، فعال کنید . برای اطلاعات بیشتر به موضوع فعال سازی یکپارچه سازی با سرویس های تحلیل مراجعه کنید .

مدل ساز spss از یکپارچه سازی الگوریتم های سرویس های تحلیل زیر پشتیبانی می کند :

درخت های تصمیم

خوشه بندی

قوانین همکاری

بیزهای ساده

رگرسیون خطی

شبکه عصبی

رگرسیون لجستیک

مجموعه های زمانی

خوشه بندی توالی

نمودار زیر جریان داده ها را از مشتری به سرور نشان می دهد که در آن داده کاوی پایگاه داده توسط سرور مدل ساز  IBM® SPSS® مدیریت می شود . ساخت مدل با استفاده از سرویس های تحلیل انجام می شود . مدل منتج شده توسط سرویس های تحلیل ذخیره می شود . مرجع این مدل در جریان های مدل ساز SPSS نگهداری می شود . این مدل از سرویس های تحلیل برای سرور SQL مایکروسافت یا مدل ساز SPSS برای رتبه بندی دانلود می شود .

خدمات تحلیل پایان نامه با SPSS آنلاین و حرفه ای

14 Feb 2018

متخصصان تحلیل داده پایان نامه SPSS - بهترین سرویس انجام آنالیز پایان نامه

آیا احساس می کنید که نیازمند متخصصانی هستید که می توانند داده های پایان نامه را با استفاده از SPSS تحلیل کنند ؟ ما در خدمت هستیم ، شما باید نگران باشید . زیرا متخصصان سرویس انجام آنالیز پایان نامه با SPSS  به صورت آنلاین موجود هستند ، و به سهولت قابل دستیابی و حرفه ای هستند .

به سبب افزایش تقاضا برای برخی سرویس ها آنالیز پایان نامه ، جهت مقالات تحقیقی نوشته شده ی حرفه ای برای استفاده حتی از سرویس های تحقیقی ویژه برای مشتریان تلاش کرده اند . زیرا تحلیل گران سرویس های آنالیز داده SPSS نیز به صورت آنلاین موجود هستند ، تا با محققانی که در تلاش برای تحلیل یافته های تحقیق شان با استفاده از SPSS هستند ، کمک کنند . متخصصان آنالیز تحلیل داده های SPSS بسیار قابل اطمینان هستند و بنابراین برای هر فردی که قادر به تحلیل نتایج داده شان با استفاده از SPSS برای تماس این افراد حرفه ای با همکار وی نمی باشد، پیشنهاد می شوند. هر فرد آماده ی دستیابی به سرویس های مقاله ی تحقیقی آنلاین تحلیل شده است ، لذا برای همکاری با تحلیل نتایج تحقیق شان نباید ترسید، زیرا این سرویس ها نیز قابل مدیریت هستند . تامین کنندگان این سرویس ها را برای رفع نیازهای مشتریان مختلف قابل کنترل و مدیریت کرده اند. پایان نامه ها و مقالات مقاله های تحقیقی هستند که باید تحلیل شوند، و ممکن است برخی از این مقالات یک دانشجو را به چالش بکشند . متخصصان تحلیل داده مقالات و پایان نامه ها در تحلیل این مقالات تحقیقی با محققان دچار چالش شده اند . اگر شما تحلیل کنندگان مقالات و پایان نامه ها را از شرکت ما استخدام کنید، باید اطمینان حاصل کنید که در نهایت یک پایان نامه ی طراحی شده ی کاملا مطلوب خواهید داشت .

تحلیل پایان نامه با کمک رگرسیون لجستیک چندگانه

3 Jan 2018

رگرسیون لجستیک چندگانه به استثنای دو یا بیش از دو متغیر پیشگو شبیه رگرسیون لجستیک ساده است . پیشگوها می توانند متغیرهای فاصله ای یا تهی باشند، اما نمی توانند متغیرهای مطلق یا قیاسی باشند. اگر شما پیشگوهای مطلق یا قیاسی داشته باشید، آنها باید به یک یا بیش از یک متغیر پوچ و تهی اضافه شوند. ما تنها یک متغیر در مجموعه داده مان داریم که هنوز هم یک متغیر خروجی نادرست است ( این متغیر باید مفهوم بیشتری را برای استفاده از آن به عنوان یک متغیر پیشگو ایجاد کند)، اما ما می توانیم از female به عنوان متغیر خروجی برای نشان دادن این موضوع استفاده کنیم که چگونه کد این دستور ساخته می شود و چگونه خروجی تفسیر می شود. اولین متغیر فهرست شده پس از دستور رگرسیون لجستیک  متغیر خروجی یا مستقل است ، و تمام متغیرهای باقیمانده متغیرهای پیشگو یا مستقل هستند( که پس از کلید واژه with ) فهرست می شوند. در مثال ما، female متغیر خروجی خواهد بود، و خواندن و نوشتن متغیرهای پیشگو خواهند بود .

 رگرسیون لجستیک female (زن) با خواندن نوشتن (read write) 

این نتایج دو رگرسیون خواندن و نوشتن را با پیشگوهای قابل توجه female نشان می دهند .

آنالیز پایان نامه و تحلیل افتراقی

3 Jan 2018

تحلیل افتراقی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یک یا بیش از یک متغیر مستقل فاصله ای توزیع شده و یک متغیر وابسته ی قیاسی یا مطلق داشته باشید. این یک روش چند متغیری است که ابعاد پنهان را در متغیرهای مستقل برای پیش بینی عضویت گروه در متغیر وابسته قیاسی در نظر می گیرد. برای مثال، با استفاده از فایل داده hsb2، ما می خواهیم از نمرات خواندن، نوشتن و ریاضی برای پیش بینی نوع برنامه ی یک دانشجو متعلق به برنامه استفاده کنیم.

discriminate groups = prog(1, 3) /variables = read write math.  واضح است، خروجی SPSS برای این روند کاملا طولانی است و در قسمتی از این صفحه برای توضیح کل آن وجود دارد. اگرچه، نکته ی اصلی این است که دو متغیر متعارفی وجود دارد که با این تحلیل شناخته شده اند، به نظر می رسد این متغیرها بیشتر به نوع برنامه اول شبیه هستند تا نوع برنامه دوم.

آزمون کروکسال - والیس - تحلیل آماری پایان نامه

3 Jan 2018

تحلیل آماری (پایان نامه) کروسکال والس هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما یک متغیر مستقل با دو یا بیش از دو سطح و یک متغیر وابسته ی ترتیبی داشته باشید. به عبارت دیگر، این آزمون نسخه ی غیرپارامتری ANOVA است و شکل تعمیم یافته ی روش آزمون من-ویتنی می باشد زیرا دو یا بیش از دو گروه را مجاز می کند. ما از فایل داده مشابه به عنوان نمونه ی ANOVA تک عامله بالا(فایل داده hsb2) و متغیرهای مشابه در مثال بالا استفاده می کنیم، اما فرض نخواهیم کرد که نوشتن یک متغیر فاصله ای توزیع شده و پراکنده است.

npar tests /k-w = write by prog (1,3). اگر برخی از نمرات دریافتی به رتبه ها مربوط باشند، آنگاه یک عامل اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد، و ارزش(مقدار) متفاوت مربع کای را ارائه می دهد. با یا بدون گره ها، نتایج نشان می دهند که یک تفاوت آماری قابل توجه میان سه نوع از برنامه ها وجود دارد.

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)