Blog

تحلیل پایان نامه با کمک رگرسیون لجستیک چندگانه

3 Jan 2018

رگرسیون لجستیک چندگانه به استثنای دو یا بیش از دو متغیر پیشگو شبیه رگرسیون لجستیک ساده است . پیشگوها می توانند متغیرهای فاصله ای یا تهی باشند، اما نمی توانند متغیرهای مطلق یا قیاسی باشند. اگر شما پیشگوهای مطلق یا قیاسی داشته باشید، آنها باید به یک یا بیش از یک متغیر پوچ و تهی اضافه شوند. ما تنها یک متغیر در مجموعه داده مان داریم که هنوز هم یک متغیر خروجی نادرست است ( این متغیر باید مفهوم بیشتری را برای استفاده از آن به عنوان یک متغیر پیشگو ایجاد کند)، اما ما می توانیم از female به عنوان متغیر خروجی برای نشان دادن این موضوع استفاده کنیم که چگونه کد این دستور ساخته می شود و چگونه خروجی تفسیر می شود. اولین متغیر فهرست شده پس از دستور رگرسیون لجستیک  متغیر خروجی یا مستقل است ، و تمام متغیرهای باقیمانده متغیرهای پیشگو یا مستقل هستند( که پس از کلید واژه with ) فهرست می شوند. در مثال ما، female متغیر خروجی خواهد بود، و خواندن و نوشتن متغیرهای پیشگو خواهند بود .

 رگرسیون لجستیک female (زن) با خواندن نوشتن (read write) 

این نتایج دو رگرسیون خواندن و نوشتن را با پیشگوهای قابل توجه female نشان می دهند .

آنالیز پایان نامه و تحلیل افتراقی

3 Jan 2018

تحلیل افتراقی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یک یا بیش از یک متغیر مستقل فاصله ای توزیع شده و یک متغیر وابسته ی قیاسی یا مطلق داشته باشید. این یک روش چند متغیری است که ابعاد پنهان را در متغیرهای مستقل برای پیش بینی عضویت گروه در متغیر وابسته قیاسی در نظر می گیرد. برای مثال، با استفاده از فایل داده hsb2، ما می خواهیم از نمرات خواندن، نوشتن و ریاضی برای پیش بینی نوع برنامه ی یک دانشجو متعلق به برنامه استفاده کنیم.

discriminate groups = prog(1, 3) /variables = read write math.  واضح است، خروجی SPSS برای این روند کاملا طولانی است و در قسمتی از این صفحه برای توضیح کل آن وجود دارد. اگرچه، نکته ی اصلی این است که دو متغیر متعارفی وجود دارد که با این تحلیل شناخته شده اند، به نظر می رسد این متغیرها بیشتر به نوع برنامه اول شبیه هستند تا نوع برنامه دوم.

آزمون کروکسال - والیس - تحلیل آماری پایان نامه

3 Jan 2018

تحلیل آماری (پایان نامه) کروسکال والس هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما یک متغیر مستقل با دو یا بیش از دو سطح و یک متغیر وابسته ی ترتیبی داشته باشید. به عبارت دیگر، این آزمون نسخه ی غیرپارامتری ANOVA است و شکل تعمیم یافته ی روش آزمون من-ویتنی می باشد زیرا دو یا بیش از دو گروه را مجاز می کند. ما از فایل داده مشابه به عنوان نمونه ی ANOVA تک عامله بالا(فایل داده hsb2) و متغیرهای مشابه در مثال بالا استفاده می کنیم، اما فرض نخواهیم کرد که نوشتن یک متغیر فاصله ای توزیع شده و پراکنده است.

npar tests /k-w = write by prog (1,3). اگر برخی از نمرات دریافتی به رتبه ها مربوط باشند، آنگاه یک عامل اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد، و ارزش(مقدار) متفاوت مربع کای را ارائه می دهد. با یا بدون گره ها، نتایج نشان می دهند که یک تفاوت آماری قابل توجه میان سه نوع از برنامه ها وجود دارد.