آزمون کروکسال - والیس - تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری (پایان نامه) کروسکال والس هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما یک متغیر مستقل با دو یا بیش از دو سطح و یک متغیر وابسته ی ترتیبی داشته باشید. به عبارت دیگر، این آزمون نسخه ی غیرپارامتری ANOVA است و شکل تعمیم یافته ی روش آزمون من-ویتنی می باشد زیرا دو یا بیش از دو گروه را مجاز می کند. ما از فایل داده مشابه به عنوان نمونه ی ANOVA تک عامله بالا(فایل داده hsb2) و متغیرهای مشابه در مثال بالا استفاده می کنیم، اما فرض نخواهیم کرد که نوشتن یک متغیر فاصله ای توزیع شده و پراکنده است.

npar tests /k-w = write by prog (1,3). اگر برخی از نمرات دریافتی به رتبه ها مربوط باشند، آنگاه یک عامل اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد، و ارزش(مقدار) متفاوت مربع کای را ارائه می دهد. با یا بدون گره ها، نتایج نشان می دهند که یک تفاوت آماری قابل توجه میان سه نوع از برنامه ها وجود دارد.

3 Jan 2018