آنالیز پایان نامه و تحلیل افتراقی

تحلیل افتراقی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که یک یا بیش از یک متغیر مستقل فاصله ای توزیع شده و یک متغیر وابسته ی قیاسی یا مطلق داشته باشید. این یک روش چند متغیری است که ابعاد پنهان را در متغیرهای مستقل برای پیش بینی عضویت گروه در متغیر وابسته قیاسی در نظر می گیرد. برای مثال، با استفاده از فایل داده hsb2، ما می خواهیم از نمرات خواندن، نوشتن و ریاضی برای پیش بینی نوع برنامه ی یک دانشجو متعلق به برنامه استفاده کنیم.

discriminate groups = prog(1, 3) /variables = read write math.  واضح است، خروجی SPSS برای این روند کاملا طولانی است و در قسمتی از این صفحه برای توضیح کل آن وجود دارد. اگرچه، نکته ی اصلی این است که دو متغیر متعارفی وجود دارد که با این تحلیل شناخته شده اند، به نظر می رسد این متغیرها بیشتر به نوع برنامه اول شبیه هستند تا نوع برنامه دوم.

3 Jan 2018