تحلیل پایان نامه با کمک رگرسیون لجستیک چندگانه

رگرسیون لجستیک چندگانه به استثنای دو یا بیش از دو متغیر پیشگو شبیه رگرسیون لجستیک ساده است . پیشگوها می توانند متغیرهای فاصله ای یا تهی باشند، اما نمی توانند متغیرهای مطلق یا قیاسی باشند. اگر شما پیشگوهای مطلق یا قیاسی داشته باشید، آنها باید به یک یا بیش از یک متغیر پوچ و تهی اضافه شوند. ما تنها یک متغیر در مجموعه داده مان داریم که هنوز هم یک متغیر خروجی نادرست است ( این متغیر باید مفهوم بیشتری را برای استفاده از آن به عنوان یک متغیر پیشگو ایجاد کند)، اما ما می توانیم از female به عنوان متغیر خروجی برای نشان دادن این موضوع استفاده کنیم که چگونه کد این دستور ساخته می شود و چگونه خروجی تفسیر می شود. اولین متغیر فهرست شده پس از دستور رگرسیون لجستیک  متغیر خروجی یا مستقل است ، و تمام متغیرهای باقیمانده متغیرهای پیشگو یا مستقل هستند( که پس از کلید واژه with ) فهرست می شوند. در مثال ما، female متغیر خروجی خواهد بود، و خواندن و نوشتن متغیرهای پیشگو خواهند بود .

 رگرسیون لجستیک female (زن) با خواندن نوشتن (read write) 

این نتایج دو رگرسیون خواندن و نوشتن را با پیشگوهای قابل توجه female نشان می دهند .

3 Jan 2018